Press enter to begin your search

บริการของเรา

line_white

บริษัท Laws & Consult บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้ความสำคัญทางด้านการบริการด้วยใจและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราอย่างสูงสุด ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และคิดราคาอย่างยุติธรรม

service_topic01-1

บริการงานทนายความ

1. คดีแพ่ง
2. คดีอาญา
3. คดีครอบครัว
4. คดีมรดก
5. คดีอาญา
6. คดีปกครอง
7. คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
8. คดีล้มละลาย
9. คดีแรงงาน
10. คดีภาษี
11. คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

service_topic01
slide_service03

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. จดทะเบียนเลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี
5. จดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ
6. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

service_topic02
service_pic02

บริการด้าน Work Permit

1. บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
2. ต่อใบอนุญาตครบปี
3. เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
4. แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

service_topic03
service_pic04

บริการด้าน VISA

1. ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
2. ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
3. ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
4. ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
5. ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
6. ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
7. ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
8. After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
9. Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
10. Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)

sevice_topic04
button01

ติดต่อเรา

line_white

ที่อยู่: 20/8 หมู่ 4 หมู่บ้านศุชญา ซอยรังสิตนครนายก 85 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ: 028 326 024, 086 369 4116
E-mail: lawsandconsult@gmail.com
Line ID: Trelot